Előzetes tudás

Rendelkezned kell a szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintjével. Tudnod kell alkalmazni szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiákat (átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) különféle megjelenésű és típusú szövegeken. Ismerned kell az elbeszélő, magyarázó, dokumentum típusú szövegek kommunikációs funkcióit, fő jellemzőit. Be kell tudnod azonosítani a beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseit.

Tanulási célok

A cél, hogy a szövegszervező erőket megismerd és alkalmazd a gyakorlatban. Olyan ismereteket alakítunk ki, amelyek segítségével megfigyelheted a szöveg általános szerkezetét a szövegértelem összetevőin. Fontos még az értelmezési képesség fejlesztése a legjellemzőbb szövegtípusokon keresztül. El fogod tudni különíteni a szövegtípusok jellemzőit megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek szerint, illetve a legjellegzetesebb szövegtípusokat: a beszélt nyelvi társalgási és az írott monologikus szövegeket.

Narráció szövege

Mi lehet a különbség mondatok halmaza és a szöveg között? A szöveg is mondatok láncolatából áll, amelyeket azonban nem véletlenszerűen rendelünk egymáshoz, hanem tartalmilag és szerkezetileg is összekapcsoljuk őket. Az összetartozást, a kapcsolódást a szövegösszetartó erő, a szövegkohézió biztosítja. A kohézió a kisebb és nagyobb szerkezeti egységek szintjén is hat
Egyrészt a szöveg egészére ható erővel, a globális kohézióval, másrészt a szövegegységek, a mondatok láncszerű összekapcsolódásával, a lineáris kohézióval. Most a globális kohézióval fogsz megismerkedni! A globális kohézió a szöveg egészének vagy hosszabb szakaszainak egységét teremti meg tartalmi-jelentésbeli kapcsolóelemekkel. Hallgasd meg a következő szöveget! Figyeld meg a címet és a témát!
Női pilóták Annyi sok katasztrófa sem tudja az embereket visszariasztani attól, hogy a repülőgépekkel ne kövessenek el veszedelmet rejtegető merészséget, ne túlozzanak a bravúroskodással, hanem lassan és kitartással igyekezzenek meghódítani a levegőt.
A globális kohézió legalapvetőbb eleme, hogy a szöveget alkotó mondatok ugyanarra a témára vonatkoznak: példánkban a repülésre. A szöveg témáját szövegtopiknak nevezzük. A témahálózatot a szöveg kulcsszavai (azaz izotópjai) határozzák meg. Milyen eszközök biztosítják az azonos témát és az előrehaladást? A szöveg címe megelőlegezi a szöveg témáját. A jó cím a szöveg tartalmi és hangulati jelképévé válik. Funkciójuk szerint a címeknek 4 fajtáját különböztetjük meg. A témajelölő cím a leglényegesebb információt közli a szövegről; a címkeszerű cím többnyire rövid, egyszavas; a reklámszerű cím érdeklődést vált ki, végül a cím betölthet műfajjelölő szerepet is. Példaszövegünk címe témajelölő, hisz a cikk azokról a nőkről szól, akik pilóták akarnak lenni. Hallgasd tovább a cikket!
A repülőgépnek annyi vértanúja van már eddig is, hogy egyhamar emberi találmányt nem avattak fel oly sok vérrel, mint éppen a repülőgépet. De mind hiábavaló e sok veszedelem, halált hozó katasztrófa. Már a nőket is elfogta a szertelen vágyakozás láza, ők is ráülnek a repülőgépre, hogy átszeljék a magas levegőég birodalmát. Vannak már francia, német, angol, amerikai női pilóták, akik kiváló sikerrel kezelik a veszedelmes repülőgépet. Nemrég újból két amerikai nő: Quimby Harriét és Moissant Matild tették le sikerrel a pilóta-vizsgát. Az új női pilóták arcképeit egyidejűleg olvasóinknak be is mutatjuk.
Példaszövegünk kulcsszavai: a repülőgép, meghódítani a levegőt, átszeljék a magas levegőég birodalmát, a női pilóták. A kulcsszavak végigvonulnak a teljes szövegen. Vagy ismétlődnek, vagy szinonimákkal helyettesítjük őket. A globális kohézió megteremtésében hangsúlyos szerepük van továbbá a szöveget indító és záró mondatoknak is. A téma előrehaladását biztosítja a szöveg lényegét magába foglaló fókuszmondat, valamint a bekezdés legfontosabb állítását hordozó tételmondat. A tételmondat állhat a bekezdés elején, közepén, illetve végén. Példaszövegünk tételmondatában megfigyelheted a jelentésbeli kapcsolatot biztosító témát és rémát is. Hallgasd meg a szöveget és figyelj az információkra!
Már a nőket is elfogta a szertelen vágyakozás láza, ők is ráülnek a repülőgépre. Vannak már francia, német, angol, amerikai női pilóták, akik kiváló sikerrel kezelik a veszedelmes repülőgépet.
Mi a különbség a két információ között? Ha figyeltél, akkor hallottad, hogy a szövegben váltakoznak a már ismert és az új információt közlő részek. A rémával mindig egy új, hírértékkel bíró elemet fejezünk ki. Ebben a cikkben a rémát - hogy a nők pilóták akarnak lenni – a tételmondat tartalmazza. A témával mindig ismert közléselemet jelenítünk meg, jelen esetben a repülés veszélyeit írtuk le.
A szövegmondatok, valamint a bekezdések közötti tartalmi-logikai viszonyt a térbeli, időbeli vagy ok-okozati összefüggések is biztosíthatják. Miután megtanultad a globális kohéziót biztosító elemeket, szövegalkotáskor törekedj arra, hogy ezentúl taralmilag egységes témájú, logikailag összefüggő, formailag megszerkesztett, előrehaladó, lezárt szövegeket hozz létre!

Ajánlott irodalom

Antalné dr. Szabó Ágnes - dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció (9.-10. évfolyam),

Átdolgozott kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.

Fráter Adrienne: Magyar nyelv a középiskolások számára 10.,

Harmadik változatlan kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2011 MS-2371

Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan, Osiris Kiadó, Budapest, 1999.

Kamaszpanasz, Hogyan írjunk lenyűgoző dolgozatot, http://www.kamaszpanasz.hu/hirek...

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision