Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatás

I. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő elősegítse a portál használatát,  a tanulási folyamat nyomonkövetését, kizárólag  a regisztrált tanuló számára.

 

II. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.zanza.tv honlapon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A regisztráció magában foglalja a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és a jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadását.

 

III. Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személy

EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. (1036 Budapest, Galagonya utca 5.)

 

IV. Adatkezelés időtartama

Az érintett személy regisztrációval létrehozott felhasználói fiókjának a felhasználó által bármikor kezdeményezhető törléséig.

 

V. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

VI. Adatok megismerésére jogosultak

EDUWEB MULTIMÉDIA Zrt. (1036 Budapest, Galagonya utca 5.) valamennyi munkatársa.

 

VII. Érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1) Az érintett személy jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

 2) A személyes adatot törölni kell, ha
a. kezelése jogellenes, vagy
b. azt az érintett személy kéri, vagy
c. az adatkezelés célja megszűnt, vagy
d. az adatok tárolásának határideje lejárt, vagy
e. azt a bíróság elrendelte, vagy
f. azt az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

3) Az érintett személy jogosult tiltakozni személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha
a. az adatkezelést törvény rendelte el, vagy
b. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

VIII. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett személy jogainak megsértése esetén jogosult az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett személy választása szerint – az érintett személy lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

Budapest, 2014. szeptember 4.

Developed by Integral Vision