Előzetes tudás

Ismerned kell a stilisztikai alapfogalmakat, rendelkezned kell leíró nyelvészeti ismeretekkel. Ismerned kell a stílusregisztereket, a nyelvi magatartás és a nyelvi norma fogalmát.

Tanulási célok

A cél az, hogy megtapasztald, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét szövegben, nyelvhasználatban miként kap szerepet; a stílust hogyan befolyásolja a beszélő, a kommunikációs helyzet, a megnyilatkozás célja. Felismerd és alkalmazd a megismert jelentéstani, stilisztikai, szövegtani jelenségeket a műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi jelenségeinek megítélésében, szövegalkotásban. A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek megismerése, felismerése, elemzése, összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel.

Narráció szövege

Biztosan láttál már dokumentumfilmet az állatokról, földrészekről, vagy voltál már a Planetáriumban, ahol előadást hallhattál a Naprendszerről.
„A Föld kering a Nap körül. Télen napközelben, nyáron naptávolban van. A Nap látszólagos évi pályája az égen az ekliptika.
Ebből a szövegből tájékoztatást kapsz tudományos ismeretekről. Az ilyen tartalmú szövegek a tudományos stílusrétegbe tartoznak. De a tudományos szövegek nemcsak bemutathatnak, hanem megvitathatják az új tudományos ismereteket, vagy megvilágíthatják az összefüggéseket. Annak függvényében, mennyiben igazodnak a befogadók előismereteihez, beszélhetünk ismeretterjesztő vagy szaktudományos szövegről.
Ennél a stílusrétegnél többféle közléshelyzettel, eltérő nyelvi magatartással találkozhatsz. A tudományos szövegek változatos műfajúak lehetnek. Találkozhatsz velük a tankönyveidben, lexikonokban írásos formában, vagy akár szóbeli előadások alkalmával.
Mit nevezünk ismeretterjesztő szövegnek? Figyeld meg a következő cikkrészlet szóhasználatát, felépítését!
„Olaszországi őslénytankutatók nemrég rábukkantak minden idők legrégebbi, megkövesedett ámbráscet ámbrájára. A világszenzációnak számító, talányos ősi bélsárkövületet az Olaszország középső részén elterülő Umbria régióban, Allerona vidékén találták a Perugia Egyetem (Angela Baldanza, Roberto Bizzarri, Paolo Monaco, Roberto Pellegrino, Paola Sassi) és a Camerino Egyetem (Federico Famiani) szakemberei. Az esetről szóló hivatalos leírást Paola Sassi és kollégái a Geology című szaklapban tették közzé. A paleontológusok megállapítása szerint, a leletek a földtörténeti pleisztocén korból valók; úgy 1,75 millió évesek.”
Ha megvizsgálod a szöveg szóhasználatát, megfigyelheted, hogy semleges érzelmi töltetű szavakat használ. Ezen kívül szakszavak, szakkifejezések használata jellemzi, mint jelen szövegben a bélsárkövület, a pleisztocén vagy a paleontológus. Sok adatot szolgáltatnak, láthatóan a tények ismertetését célozzák. Természetesen a pontosság és az igényesség ennél a stílusnál sem maradhat el.
A cikkben jellemző a ténymegállapító kijelentő mondatok, és a többszörösen összetett mondatok használata.
Összességében elmondható, hogy a szöveg világos, áttekinthető. A valóságról adott pontos és egyértelmű kép kialakítására törekszik, logikus ok-okozati összefüggéseket tartalmaz. A gondolatmenet érthetősége és követhetősége érdekében sok logikai kötőelemet használ, gyakoriak az előre- és visszautalások. A szövegek gyakran élnek olyan vizuális eszközökkel, mint ábra, grafikon, táblázat.
De miben különbözik egy ismeretterjesztő szöveg egy szaktudományos szövegtől?
„A központi diskurzustopik mellett azonban beszélhetünk periférikus diskurzustopikokról is, amelyeknek kisebb a hatóköre. A diskurzustopik jelenségéről általánosságban elmondható, hogy a diskurzus több mondatból álló mezoszintű feldolgozási egységeit fogja át.”
Vajon mennyit ért egy laikus érdeklődő a fenti szaktudományos szövegből? Az ismeretterjesztő szövegek a tudományos ismereteket olyan befogadóknak közvetítik, akiknek a témáról nincsenek előismeretei: vagyis az érdeklődő nagyközönségnek és diákoknak. Ezért a szöveg írójának retorikai ismeretekkel is rendelkeznie kell, és törekedni arra, hogy az előadásmódja olvasmányos, érdekfeszítő legyen. A szövegek témája sokféle lehet, a hétköznapi kérdésektől a társadalom- és természettudományi kérdésekig, problémákig felölelhet bármit.
Egy kiselőadás, tanulmány esetén is lehetőséged van megmutatni egyéniséged, akár a témaválasztásban, akár a probléma megközelítésében. De figyelembe kell venned, hogy a szöveged stílusának meg kell felelnie a tudományos stílusra jellemző jegyeknek.

Kapcsolódó fogalmak

Ajánlott irodalom

Antalné dr. Szabó Ágnes - dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció (11.-12. évfolyam),

Átdolgozott kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.

Fráter Adrienne: Magyar nyelv a középiskolások számára 11.,

Harmadik változatlan kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged, 2012 MS-2372

Szatmári István: Stilisztikai lexikon, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2004.

Szikszainé Nagy Irma: Magyar stilisztika, Osiris Kiadó, Budapest, 2007.

Magyar nyelv, Stilisztika, http://magyarnyelv.lap.hu/stilis...

Stilisztika, Berczeli Anett: Stíluselemek, stilisztikai formák, http://stilisztika.webs.com/stlu...

Tudásbázis, A stílusrétegek, http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/...

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision