Előzetes tudás

Ehhez a tanegységhez tudnod kell az ókori irodalomról és a Bibliáról tanultakat.

Tanulási célok

Ebből a tanegységből megismered az Újszövetség jellmzőit és az evangéliumokat.

Narráció szövege

Milyen szent könyveket ismersz? Hallottál már a Koránról, az iszlámok szent iratáról? Vagy a hinduk Védáiról, vallásuk szent emlékeiről? Ebben a videóban a keresztény szent könyvek gyűjteményéről, a Biblia második részéről, az Újszövetségről fogunk tanulni.
Az elnevezés a keresztények és Jézus között köttetett szövetségre utal. Lukács evangéliumából tudjuk, hogy az utolsó vacsorán ezt mondta Jézus:
„ Ez a kehely az új szövetség az én véremben, melyet értetek ontok.”
Az Újszövetség 27 könyvből áll. Legnagyobb részét Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma teszi ki. Ezek Jézus élettörténetét mesélik el. Utána az Apostolok cselekedetei, az Apostolok levelei és a Jelenések könyve, más szóval Apokalipszis iratai következnek. Ezeket az ókeresztény írók Kr.u. 50-150 között görög nyelven írták.
Názereti Jézus, Jézus Krisztus, Messiás, Megváltó…. Biztosan hallottad már ezeket a megnevezéseket. Ő a kereszténység alapítója, Isten fia. Szenvedéseivel és kereszthalálával megszabadította az emberiséget a bűneitől. Neve a héber Jesua, (jézsua) ’Isten, a segítség’ jelentésű szóból ered. A Krisztus jelentése a görög christos, ’felkent’ szóra vezethető vissza. Mára már szinte teljes bizonyosságot nyert létezése és kereszthalála.
Életének, csodás tetteinek és halálának történetét az evangéliumok mesélik el. A szó a görög örömhír, jó hír jelentésű kifejezésből ered. A négy evangélium nem keletkezési sorendben került be a kánonba. Máté evangéliuma részletesen beszámol Jézus gyermekkoráról, tanításairól és halálról. A legrövidebb és legrégibb Márk evangéliuma, ő Jézus feltámadásáról is beszámol. Lukács nagy műveltségű szerző volt, mivel sok női sorsot mutat be. Alkotását ezért a nők evangéliumának is nevezik. A negyedik evangélista, János szerint Jézus maga az Isten. Eloszlatta azt a tévhitet is, hogy Keresztelő János próféta vagy akár maga a Messiás lenne. Máté, Márk és Lukács úgynevezett szinoptikusok, – vagyis együttlátók – ugyanis evangéliumaik hasonló nézőpontból, azonos szemlélettel születtek. Mindhármójuk szerint Jézus Isten fia. Ő az isteni küldetés beteljesítője.
Jézus Názáretben született, édesanyja Mária, földi apja József volt. Születéséről karácsonykor emlékezünk meg. Egy csillag vezette el a betlehemi királyokat, más néven napkeleti bölcseket a zsidók királyának tartott újszülött Jézushoz. Jézus vándortanító volt, tanítványai rabbinak szólították. Isten országának eljövetelét hirdette. Számtalan csodás tettet hajtott végre. Ám a zsidók istenkáromlás vádjával, – mivel az Isten fiának mondta magát – a rómaiak pedig felségsértés és a császár elleni lázítás vádjával keresztre feszítették. Szenvedéstörténete a passió. Pilátus, Júdea helytartója, nem találta bűnösnek Jézust. A zsidó tömeg azonban istenkáromlás miatt büntetést kért Jézusra. Mivel épp közeledett húsvét, Pilátus egy foglyot kegyelemben részesíthetett. Így feltette a kérdést, kit kíván a tömeg, Jézust vagy Barabást, akit valóban lázításért és gyilkosságért ítéltek el. De a tömeg egyöntetűen Jézus halálát kérte. Ekkor hangzik el a szállóigévé vált kijelentése: „mosom kezeimet“. Halála húsvét előtt, nagypénteken volt, feltámadására húsvét hétfőjén emlékezünk. A Jézus keresztre feszítésének helyszínéig vezető utat kálváriának nevezzük. Ma már a Jézus szenvedéstörténetét megörökítő, 14 stációból álló kép- és szoborcsoportot is így nevezzük. A keresztfán haldokló Jézus fölé az I.N.R.I. feliratot szögelték. Ez egy rövidítés, jelentése lesus Nasarenus Rex Iudaeorum (jeszusz nazarénusz rex judeórum). Vagyis: Názáreti Jézus, a zsidók királya.
Jézus tanítványainak történetéről az Apostolok cselekedetei számol be. 12 apostolt választott maga mellé Jézus. Közülük kiemelkedik Péter apostol, aki Jézus keresztre feszítése után a keresztény egyház élére állt, Róma első püspöke lett. Júdás volt az, aki 30 ezüstért elárulta Jézust. A Júdás csókja kifejezés erre utal: a Getszemáni kertben csókkal jelezte a Jézus elfogására érkező csapatnak, kit kell elfogniuk.
„Akit megcsókolok, mondta, ő az, fogjátok el”
– olvasható az evangéliumokban. Az apostolok levelei közül Pál tanító jellegű levelei a legismertebbek. Saul néven született, harcos keresztényüldöző volt. Ám a damaszkuszi úton megtért, felvette a Pál nevet, ezt nevezzük pálfordulásnak. Később keresztény apostol és gyülekezetalapító lett.
Az Újszövetség utolsó irata a Jelenések Könyve, az Apokalpszis, vagyis a végítélet. Szerzője János próféta. A mindent lezáró utolsó ítéletet megelőző szörnyű katasztrófákról olvashatunk benne. Látomásos képekben számol be a Sátán végső pusztításáról. Láthatod, hogy vallástól, hittől függetlenül a Biblia jelentős irodalmi műalkotás. Új műfajokat, szimbólumokat teremtett, regényeket, drámákat, képzőművészeti alkotásokat ihletett. Kultúránkat, normáinkat, törvényeinket a mai napig meghatározza.

Ajánlott irodalom

Pethőné Nagy Csilla: Irodalom a középiskolák 9. évfolyama számára, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.

Hornok-Laklia-Sisák: Sokszínű irodalom 9. (1. kötet), Mozaik Kiadó, Bp.

Teszt 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc
Még nem töltöttem ki a tesztet
Developed by Integral Vision